قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت روز قیمت ریالی معاملات روزانه حجم بازار روزانه هفتگی خرید و فروش نمودار هفتگی
۱
$۲۸,۴۳۹.۸۵
۱,۵۰۸,۷۳۳,۹۸۶ تومان
$۲۰,۶۷۲,۰۲۷,۰۱۰
$۵۴۹,۷۹۲,۵۶۱,۳۹۲
up ۴.۳۴%
up ۴.۱۳%
1
۲
$۱,۷۹۵.۳۸
۹۵,۲۴۵,۰۱۹ تومان
$۹,۱۰۵,۱۷۰,۶۰۶
$۲۱۹,۷۰۷,۸۴۵,۲۳۷
up ۱.۱۸%
up ۳.۵۸%
1027
۳
$۱.۰۰
۵۳,۰۵۳ تومان
$۳۲,۰۶۷,۹۳۸,۷۵۰
$۷۹,۵۲۵,۹۵۷,۵۵۲
up ۰.۰۰%
down ۰.۱۶%
825
۴
$۳۱۴.۳۵
۱۶,۶۷۶,۰۰۸ تومان
$۴۷۹,۲۶۹,۷۰۹
$۴۹,۶۳۱,۶۰۸,۱۴۳
up ۰.۴۹%
down ۲.۴۵%
1839
۵
$۰.۹۹۹۹۳۴
۵۳,۰۴۶ تومان
$۴,۲۰۲,۱۶۵,۶۸۹
$۳۳,۲۶۶,۷۳۰,۷۳۵
up ۰.۰۱%
up ۰.۱۰%
3408
۶
$۰.۵۴۵۷۲۸
۲۸,۹۵۱ تومان
$۴,۱۴۵,۵۵۹,۰۷۷
$۲۸,۲۰۲,۲۴۶,۰۵۳
up ۴.۵۴%
up ۲۹.۱۳%
52
۷
$۰.۳۸۲۰۱۵
۲۰,۲۶۶ تومان
$۴۷۸,۰۵۸,۴۰۸
$۱۳,۲۶۹,۵۷۶,۵۹۲
up ۴.۰۵%
up ۶.۴۲%
2010
۸
$۱.۱۲
۵۹,۵۳۷ تومان
$۳۶۹,۱۵۹,۵۷۱
$۱۰,۱۹۰,۹۰۰,۶۰۱
up ۲.۹۱%
up ۱.۱۸%
3890
۹
$۰.۰۷۵۹۵۳
۴,۰۲۹ تومان
$۴۲۲,۰۱۴,۹۳۰
$۱۰,۰۷۶,۶۸۵,۵۰۳
up ۳.۰۴%
up ۲.۸۹%
74
۱۰
$۲۱.۱۸
۱,۱۲۳,۸۴۲ تومان
$۳۷۵,۷۵۸,۴۱۳
$۸,۱۴۸,۶۸۰,۵۲۰
up ۳.۳۲%
down ۱.۶۷%
5426
۱۱
$۱.۰۰
۵۳,۰۵۰ تومان
$۳,۶۶۰,۰۳۵,۳۴۴
$۷,۶۶۴,۷۲۸,۲۸۲
up ۰.۰۴%
up ۰.۰۵%
4687
۱۲
$۶.۲۰
۳۲۸,۷۹۴ تومان
$۱۶۴,۷۳۹,۷۷۹
$۷,۲۵۸,۸۹۹,۵۶۴
up ۲.۰۹%
up ۲.۳۸%
6636
۱۳
$۹۱.۵۴
۴,۸۵۵,۹۸۱ تومان
$۵۵۰,۰۰۴,۱۱۱
$۶,۶۴۴,۶۶۲,۳۹۶
up ۳.۰۱%
up ۵.۴۳%
2
۱۴
$۰.۰۰۰۰۱۱
۰.۵۸۳۵۵ تومان
$۲۰۳,۸۱۱,۸۰۷
$۶,۳۰۷,۷۳۵,۷۰۹
up ۲.۳۳%
up ۱.۲۵%
5994
۱۵
$۰.۰۶۴۵۱۷
۳,۴۲۳ تومان
$۲۳۹,۵۷۳,۴۶۰
$۵,۸۷۴,۳۶۷,۱۷۸
up ۰.۳۳%
up ۸.۳۸%
1958
۱۶
$۱۷.۳۴
۹۱۹,۸۰۵ تومان
$۱۷۲,۰۵۶,۶۴۳
$۵,۶۵۰,۰۴۲,۰۵۵
up ۳.۶۴%
up ۳.۵۲%
5805
۱۷
$۱.۰۰
۵۳,۰۵۱ تومان
$۱۳۶,۶۰۲,۸۷۹
$۵,۳۰۲,۸۰۸,۹۳۹
up ۰.۰۳%
up ۰.۱۲%
4943
۱۸
$۲۸,۴۰۸.۷۰
۱,۵۰۷,۰۸۱,۵۶۸ تومان
$۱۶۵,۰۹۵,۵۹۱
$۴,۲۷۶,۹۳۱,۹۸۸
up ۴.۰۵%
up ۴.۱۳%
3717
۱۹
$۷.۴۰
۳۹۲,۴۸۵ تومان
$۲۹۳,۴۵۳,۶۹۲
$۳,۸۲۵,۷۰۹,۲۹۹
up ۶.۴۶%
up ۳.۵۹%
1975
۲۰
$۱۱.۴۲
۶۰۵,۶۴۲ تومان
$۲۵۵,۰۵۱,۵۹۹
$۳,۲۶۹,۳۲۷,۱۴۲
up ۱.۵۴%
up ۱.۰۸%
3794
۲۱
$۳.۴۱
۱۸۰,۹۷۲ تومان
$۶۵۱,۸۷۳
$۳,۲۵۴,۲۶۸,۰۹۲
up ۰.۳۳%
up ۱.۶۴%
3957
۲۲
$۱۵۹.۸۸
۸,۴۸۱,۸۷۸ تومان
$۹۲,۱۴۰,۶۲۸
$۲,۹۱۹,۳۱۷,۳۸۸
up ۳.۱۷%
up ۷.۸۷%
328
۲۳
$۲۰.۷۱
۱,۰۹۸,۶۸۲ تومان
$۱۵۷,۸۴۵,۹۰۵
$۲,۹۰۲,۰۶۰,۴۴۴
up ۲.۸۸%
up ۳.۲۷%
1321
۲۴
$۵.۹۷
۳۱۶,۵۱۴ تومان
$۶۷,۷۶۵,۷۷۵
$۲,۸۱۰,۵۵۵,۳۳۶
up ۲.۵۸%
down ۱.۵۹%
7083
۲۵
$۰.۱۰۲۷۱۰
۵,۴۴۹ تومان
$۱۹۲,۱۶۳,۴۰۴
$۲,۷۳۴,۸۷۶,۷۳۳
up ۵.۰۴%
up ۱۳.۴۷%
512
۲۶
$۲.۱۱
۱۱۱,۹۱۹ تومان
$۲۵,۷۳۳,۴۲۵
$۲,۵۷۶,۷۷۵,۵۸۳
down ۰.۳۲%
down ۱۱.۵۸%
11419
۲۷
$۴۲.۴۴
۲,۲۵۱,۳۹۵ تومان
$۲۹,۸۳۹,۲۵۹
$۲,۵۴۶,۳۴۷,۲۶۱
down ۰.۸۷%
down ۶.۰۵%
3897
۲۸
$۱۲۳.۲۳
۶,۵۳۷,۵۲۲ تومان
$۱۷۷,۲۶۷,۱۲۹
$۲,۳۸۴,۶۰۴,۱۱۴
up ۱.۷۳%
down ۲.۱۰%
1831
۲۹
$۵.۷۶
۳۰۵,۵۲۵ تومان
$۲۰۱,۴۸۳,۴۰۰
$۲,۳۶۴,۰۸۵,۵۸۳
up ۳.۵۸%
up ۳.۰۶%
2280
۳۰
$۱۱.۶۹
۶۲۰,۲۰۶ تومان
$۱۵۵,۴۳۳,۷۹۵
$۲,۰۷۲,۸۷۹,۰۱۶
up ۴.۰۷%
down ۷.۸۵%
21794
۳۱
$۲.۴۰
۱۲۷,۴۱۹ تومان
$۱۳۴,۷۷۴,۳۴۵
$۲,۰۶۹,۲۸۶,۷۰۳
up ۳.۳۱%
up ۲.۰۴%
8000
۳۲
$۱.۰۰
۵۳,۰۵۸ تومان
$۶۹۳,۰۳۱,۳۲۳
$۲,۰۱۸,۹۳۴,۴۲۲
down ۰.۰۲%
up ۰.۰۹%
2563
۳۳
$۰.۰۶۶۴۳۶
۳,۵۲۴ تومان
$۵۷,۳۰۸,۸۶۹
$۲,۰۰۳,۸۶۵,۹۲۵
up ۱۱.۳۴%
up ۱۰.۰۳%
4642
۳۴
$۰.۰۶۹۰۹۵
۳,۶۶۵ تومان
$۱۵,۸۰۸,۰۷۰
$۱,۷۴۵,۵۴۲,۴۸۵
up ۳.۰۱%
up ۱.۰۷%
3635
۳۵
$۲.۰۰
۱۰۵,۹۵۶ تومان
$۸۴,۲۳۹,۴۷۴
$۱,۷۲۹,۶۸۷,۲۱۰
up ۶.۱۵%
up ۲.۹۳%
6535
۳۶
$۰.۰۲۳۲۳۰
۱,۲۳۲ تومان
$۴۸,۵۳۵,۴۷۵
$۱,۶۸۴,۴۵۶,۸۴۶
up ۳.۹۴%
up ۳.۷۹%
3077
۳۷
$۰.۲۳۲۵۸۸
۱۲,۳۳۹ تومان
$۲۶۰,۲۷۰,۰۶۹
$۱,۶۵۶,۴۸۶,۸۲۹
up ۱۵.۳۲%
up ۸.۹۵%
4030
۳۸
$۱.۲۳
۶۴,۹۸۷ تومان
$۸۲۹,۱۲۲,۱۲۶
$۱,۵۶۱,۸۹۷,۶۳۷
up ۲.۲۰%
down ۸۹.۶۲%
11841
۳۹
$۵.۱۸
۲۷۴,۹۳۵ تومان
$۳۴,۱۹۷,۴۳۴
$۱,۵۴۴,۷۲۵,۷۱۷
up ۷.۲۳%
up ۲.۸۷%
8916
۴۰
$۱۲۶.۴۵
۶,۷۰۸,۴۰۰ تومان
$۲۵,۹۸۹,۸۹۵
$۱,۵۲۶,۶۴۹,۴۸۷
up ۴.۳۸%
up ۲.۰۰%
3155
۴۱
$۴.۱۲
۲۱۸,۵۰۴ تومان
$۹۵,۵۸۱,۵۶۲
$۱,۵۱۸,۱۷۴,۳۷۳
up ۰.۹۶%
up ۳.۳۶%
18876
۴۲
$۰.۹۹۷۲۵۷
۵۲,۹۰۴ تومان
$۲۸۴,۷۶۳,۹۹۳
$۱,۳۶۴,۵۱۵,۵۹۳
up ۶.۵۷%
down ۱۳.۲۹%
4847
۴۳
$۰.۱۴۵۷۵۴
۷,۷۳۲ تومان
$۶۳,۱۱۹,۵۰۷
$۱,۲۹۵,۵۵۸,۶۷۱
up ۴.۶۲%
up ۱.۶۰%
6719
۴۴
$۰.۴۶۱۰۹۶
۲۴,۴۶۱ تومان
$۲۹۵,۳۹۸,۸۱۶
$۱,۲۸۳,۵۳۸,۴۹۰
up ۹.۱۵%
down ۱.۳۴%
3513
۴۵
$۱.۱۵
۶۱,۱۰۲ تومان
$۱۲۴,۳۹۶,۳۴۵
$۱,۲۵۱,۶۸۹,۵۱۳
up ۳.۳۹%
up ۵.۳۲%
1765
۴۶
$۰.۴۲۸۰۹۹
۲۲,۷۱۱ تومان
$۵۸۳,۶۶۶,۶۶۳
$۱,۱۳۸,۰۰۹,۱۵۳
up ۲۱.۱۶%
up ۱۳.۸۴%
7334
۴۷
$۴۴.۳۲
۲,۳۵۰,۹۶۸ تومان
$۲۶,۲۴۶,۸۶۳
$۱,۱۱۶,۸۲۲,۰۴۴
up ۵.۴۹%
up ۵.۳۲%
6892
۴۸
$۰.۵۳۱۱۱۲
۲۸,۱۷۵ تومان
$۴,۷۴۷,۶۷۵
$۱,۱۱۰,۵۲۶,۰۴۰
up ۱.۸۷%
up ۱.۲۰%
11221
۴۹
$۰.۵۹۶۲۴۹
۳۱,۶۳۱ تومان
$۸۱,۶۵۲,۰۱۶
$۱,۱۰۶,۰۹۲,۵۸۵
up ۳.۵۱%
up ۲.۸۰%
1966
۵۰
$۱.۱۴
۶۰,۴۵۷ تومان
$۲۵,۷۸۴,۵۴۷
$۱,۰۶۲,۳۶۲,۴۰۹
up ۵.۰۶%
up ۲.۴۳%
2011

قیمت ارزهای دیجیتال: راهنمای جامع

در این صفحه می‌توانید قیمت ارزهای دیجیتال را طبق آخرین تغییرات مشاهده کنید. لیست قیمت ارزهای دیجیتال به‌صورت لحظه‌ای در این صفحه قابل‌مشاهده است.

ارزهای دیجیتال با ماهیت غیرمتمرکز و استفاده از تکنولوژی‌های نوآورانه در حال ایجاد تحول در بخش‌های مختلف زندگی روزمره مردم هستند. در زمان نگارش این مطلب ارزش بازار کل ارز دیجیتال بیش از 1 تریلیون دلار است و شاید همین موضوع برای جلب نظر سرمایه‌گذاران کافی باشد. شاید برای شما هم سؤال شده باشد که در یک سیستم غیرمتمرکز، قیمت ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شود.

البته که درک نحوه قیمت‌گذاری رمزارزها برای هر شخصی که قصد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال دارد، یک امر ضروری است. در این راهنمای جامع به بررسی قیمت ارزهای دیجیتال، لیست همه ارزهای دیجیتال و نمودار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم. همچنین لیست قیمت ارزهای دیجیتال در ادامه این مطلب قابل‌مشاهده است.

لیست ارزهای دیجیتال

صنعت ارز دیجیتال به‌طور دائم در حال تحول و توسعه است، به همین ترتیب با گذر زمان شاهد اضافه شدن ارزهای دیجیتال جدید به لیست تمام ارزهای دیجیتال هستیم. برای درک رشد تعداد رمزارزها کافی است بدانید در سال 2021، بیش از 8 هزار ارز دیجیتال وجود داشت درحالی‌که در زمان نگارش این مقاله یعنی فوریه 2023 حدود 22.490 ارز دیجیتال در کوین مارکت کپ لیست شده‌اند.

لیست قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظه ای | قیمت تمام ارزهای دیجیتال

شاید تعداد زیادی از این پروژه‌ها، کلاهبرداری یا کم اعتبار باشند اما مابقی ارزهای دیجیتال هرکدام ویژگی‌ها و عملکرد منحصربه‌فردی دارند. در قسمت بالا لیست ارزهای دیجیتال را به ترتیب بیشترین ارزش بازار را مشاهده می‌کنید.

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت رمزارزها با استفاده از عوامل مختلفی مشخص می‌شود. همان‌طور که گفته شد ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز اداره می‌شوند و به همین دلیل عرضه و تقاضای واقعی یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال است. همچنین احساسات قالب بر بازار و رویدادهای خبری ازجمله عوامل تعیین‌کننده قیمت رمزارزها هستند.

به‌طور مثال یک رویداد یا خبر مثبت برای یک ارز دیجیتال یا ایجاد تغییر مثبت در عملکردهای یک رمزارز می‌تواند باعث افزایش تقاضا شده و بر قیمت رمزارز تأثیر مثبت بگذارد. به همین ترتیب اخبار منفی مانند هک یا نقص‌های امنیتی ممکن است منجر به کاهش تقاضا و درنهایت کاهش قیمت رمزارزها شود.

نمودار ارزهای دیجیتال

می‌توان نمودارهای ارزدیجیتال را یکی از ابزارهای کاربردی برای ردیابی قیمت رمزارزها دانست که به‌صورت تصویری و قابل‌درک، حرکت قیمت همه ارزهای دیجیتال را در طول زمان ارائه می‌کند. برای مشاهده نمودارهای ارزهای دیجیتال به‌راحتی می‌توانید آن‌ها را از لیست ارزهای دیجیتال موجود انتخاب کنید و نمودار قیمت ارزهای دیجیتال و تمام اطلاعات مفیدی که نیاز دارید، را مشاهده کنید.

شما می‌توانید با استفاده از اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال و کمک گرفتن از ابزارهای مختلف شامل میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت و دیگر شاخص‌های تکنیکال برای تصمیم‌گیری آگاهانه جهت سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال استفاده کنید.

عوامل مؤثر بر قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت رمزارزها از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد که در ادامه به بررسی برخی از این موارد می‌پردازیم:

اثر احساسات بازار بر قیمت ارزهای دیجیتال

یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر روند قیمتی ارزهای دیجیتال، احساسات بازار است. احساسات ممکن است متأثر از خبرهای مرتبط با رمزارزها، اعمال نظارت بر این صنعت و همین‌طور عوامل دیگر باشد. ابزارهای مختلفی مانند شاخص ترس و طمع نشان‌دهنده احساسات قالب بر بازار ارز دیجیتال هستند.

اثر عرضه و تقاضا بر قیمت ارزهای دیجیتال

همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد، عامل تعیین‌کننده قیمت ارزهای دیجیتال عرضه و تقاضا است. واضح است که با افزایش تقاضا یا کاهش عرضه، قیمت یک ارز دیجیتال افزایش پیدا می‌کند.

لیست قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظه ای | قیمت تمام ارزهای دیجیتال

تاثیر رویدادهای خبری بر قیمت ارزهای دیجیتال

اخبار مثبت یا منفی مرتبط با اقتصاد جهانی، اخبار مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال یا رویدادهای خبری مربوط به یک ارز دیجیتال خاص، همگی ممکن است بر قیمت یک ارز دیجیتال تأثیر مثبت یا منفی بگذارد. به‌عنوان‌مثال اخبار هک و نقض امنیت ممکن است باعث ریزش کلی قیمت در بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال شود.

از صفحه اخبار ارز دیجیتال می‌توانید آخرین اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی را پیگیری کنید.

تاثیر تغییرات قوانین دولت ها بر قیمت ارزهای دیجیتال

تغییر سیاست دولت‌های مختلف در رابطه با ارزهای دیجیتال می‌تواند تأثیر مثبت یا منفی در قیمت ارز دیجیتال داشته باشد. به‌طور مثال قانونی شدن مبادله رمزارزها احتمالاً باعث افزایش تقاضا و درنهایت افزایش قیمت می‌شود.

تاثیر همبستگی با بازار های جهانی :

بیش از نیمی از حجم بازار (Total Market Cap) ارزهای دیجیتال را چندین ارز برتر که شامل بیتکوین، اتریوم و تتر هستند تشکیل می‌دهد. باتوجه به اینکه این ارزها به طور تاریخی همبستگی بالایی با بازارهای جهانی دارند، نواسانات شدید این بازارها همواره می‌توانند تاثیراتی روی قیمت ارزهای دیجیتال مختلف داشته باشد.

به طور مثال می‌توان به ریزش بازارهای جهانی در پاندمی کووید (کرونا) اشاره کرد.

قیمت ارزهای دیجیتال

در تصویر بالا مقایسه‌ای بین روند قیمتی شاخص VT که تمامی سهام موجود در دنیا را دنبال می‌کند و Total که روند نواسانات حجم کل بازار ارزهای دیجیتال را نمایش می‌دهد در تایم فریم هفتگی انجام شده. همان طور که مشاهده می‌شود همبستگی بسیار بلایی بین این دو شاخص وجود دارد.

سؤالات متداول

قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال چقدر است؟

قیمت هر ارز دیجیتال در هرلحظه تغییر می‌کند. برای مشاهده قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال در صرافی‌هایی مانند نوبیتکس، کوکوین، بینگ ایکس، اکسیر، والکس یا سایر صرافی‌ها به صفحه هر ارز دیجیتال در این قسمت مراجعه کنید.

چه عواملی بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد؟

قیمت رمزارزها ممکن است از عواملی مانند میزان عرضه و تقاضا، احساسات بازار، اخبار مرتبط با بازار ارز دیجیتال و تغییرات قوانین دولت ها تأثیر بپذیرد.

آیا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال امن است؟

خرید رمزارز و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ریسک‌های زیادی را متوجه دارایی شما می‌کند. این بازار نوسان‌های شدیدی دارد و هنوز یک بازار نوپا محسوب می‌شود. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بیتکوین یا سایر ارزهای دیجیتال دارید، پیشنهاد می‌کنم به‌اندازه کافی تحقیق انجام دهید. همچنین کیف پول‌های مناسب و مقاوم در برابر هک و کلاهبرداری برای سرمایه‌گذاری در فضای رمزارز انتخاب کنید.

آیا می‌توان با ریال ارزهای دیجیتال خرید؟

شما به‌راحتی می‌توانید ریال خود را به صرافی‌های ایرانی مانند نوبیتکس، والکس یا موارد دیگر منتقل کنید و سپس به‌راحتی ارز دیجیتال خریداری کنید.

چگونه می‌توانم قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را ببینم؟

شما به‌راحتی می‌توانید در همین صفحه از ایران بروکر نیز می‌توانید قیمت روز ارزهای دیجیتال، قیمت ارز دیجیتال به ریال به‌صورت لحظه‌ای، حجم بازار هرکدام از رمزارزها و نمودار هر ارزدیجیتال را مشاهده کنید.

ارزش بازار ارزهای دیجیتال چقدر است؟

مارکت کپ کل بازار ارزهای دیجیتال در زمان نگارش این مطلب بیش از 1 تریلیون دلار است. این عدد به مجموع حاصل‌ضرب تعداد هر ارز دیجیتال در گردش در قیمت هرکدام اشاره دارد.

صرافی ارز دیجیتال چیست؟

صرافی رمزارز بستری برای مبادلات آسان ارزهای دیجیتال است. شما به‌راحتی می‌توانید با استفاده از صرافی‌های ارزدیجیتال موجودی ریال یا تومان خود را به ارز دیجیتال تبدیل کنید. هرکدام از صرافی‌ها ممکن است امکانات، هزینه انجام تراکنش و امنیت متفاوتی داشته باشند. برای بررسی صرافی‌ها مختلف ایرانی ارز دیجیتال می‌توانید از راهنمای ایران بروکر کمک بگیرید.

حجم بازار چیست ؟

حجم بازار ارز های دیجیتال در حقیقت از حاصل ضرب کل کوین‌های در گردش رمزارز موردنظر (Circulating Supply) و قیمت لحظه‌ای محاسبه می‌شود. به طور کلی هرچه حجم بازار یک رمزارز بیشتر باشد، دارای نقدینگی بیشتری است. البته باید به این نکته توجه نمود که برخی از پروژه‌های رمزارز با ایجاد عرضه زیاد و بعضا نامحدود سعی در دستکاری حجم بازار خود دارند و باید در کنار بررسی حجم بازار به معیارهایی نظیر حداکثر عرضه (Max Supply) و سهم رمزارز از حجم کل بازار نیز توجه کرد.

بهترین روش نگهداری ارزهای دیجیتال چیست ؟

روش‌های متفاوتی برای نگهداری رمزارزها وجود دارد ولی باید به این نکته توجه کرد که روش نگهداری ارز دیجیتال شما تعیین می‌کند دارایی‌های شما چقدر ایمن هستند. در بین گزینه‌های مختلف، حساب‌های صرافی‌ها کمترین امنیت و کیف پول‌های آفلاین بیشترین امنیت را دارند. همچنین اگر امکان استفاده از کیف پول‌های افلاین مسیر نبود ایمن‌ترین گزینه کیف پول‌های انلاین معرفی شده توسط تیم توسعه دهنده رمزارز است.

دنبال‌کردن
اطلاع از
guest

0 دیدگاه
بازخوردهای درون متنی
دیدن همه نظرات

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و هیچ پیشنهاد مالی در خصوص معامله ارائه نمی‌دهد. بازارهای مالی به دلیل ریسک بسیار بالایی که دارند برای همه‌ی افراد مناسب نیستند.