محبوب ترین های ارزدیجیتال

Sui

SUI
%۴.۷۵

ARPA

ARPA
%۵.۶۷
پرسودترین های ارزدیجیتال

Goat Gang

GGT
%۱۰۱۲.۰۹

SpongeBob

SBOB
%۲۹۵.۶۱

Risitas

RISITA
%۲۱۹.۳۷
پرضررترین های ارزدیجیتال

FED INU

FED
%۸۷.۱۸

LeisureMeta

LM
%۸۵.۶۷

Frogol

FROGOL
%۸۲.۸۵
# ارز دیجیتال قیمت روز قیمت ریالی معاملات روزانه حجم بازار روزانه هفتگی خرید و فروش نمودار هفتگی
۱
$۲۷,۵۹۳.۸۳
۱,۴۲۲,۷۳۷,۸۱۲ تومان
$۱۲,۰۳۶,۰۳۷,۹۱۷
$۵۳۴,۹۴۵,۸۵۷,۵۹۵
up ۳.۱۵%
up ۲.۵۹%
1
۲
$۱,۸۵۲.۹۰
۹۵,۵۳۵,۲۷۶ تومان
$۴,۶۰۴,۵۳۶,۷۲۰
$۲۲۲,۸۲۱,۷۸۳,۳۷۶
up ۱.۴۱%
up ۲.۳۶%
1027
۳
$۱.۰۰
۵۱,۵۷۸ تومان
$۱۷,۵۷۵,۵۱۰,۶۰۴
$۸۳,۱۵۵,۵۰۴,۳۲۶
up ۰.۰۰%
up ۰.۰۱%
825
۴
$۳۰۹.۳۵
۱۵,۹۵۰,۲۷۶ تومان
$۳۶۲,۹۱۱,۸۹۷
$۴۸,۲۱۴,۹۷۰,۱۰۹
up ۱.۲۹%
up ۰.۱۹%
1839
۵
$۱.۰۰
۵۱,۵۶۳ تومان
$۲,۱۳۶,۸۰۸,۴۴۵
$۲۹,۰۶۲,۱۶۰,۹۰۰
up ۰.۰۰%
up ۰.۰۱%
3408
۶
$۰.۴۷۷۹۷۴
۲۴,۶۴۴ تومان
$۴۷۹,۸۶۹,۳۷۸
$۲۴,۸۴۶,۷۲۹,۰۰۵
up ۱.۳۸%
up ۳.۵۲%
52
۷
$۰.۳۷۸۱۷۴
۱۹,۴۹۹ تومان
$۱۹۶,۴۸۲,۳۰۴
$۱۳,۱۸۹,۶۷۰,۰۴۷
up ۳.۶۳%
up ۴.۷۲%
2010
۸
$۰.۰۷۲۹۳۱
۳,۷۶۰ تومان
$۱۹۹,۳۹۱,۷۳۹
$۱۰,۱۷۶,۴۸۱,۲۱۲
up ۱.۸۷%
up ۰.۷۹%
74
۹
$۰.۹۳۰۷۵۱
۴۷,۹۹۰ تومان
$۲۳۵,۷۰۵,۰۱۰
$۸,۶۳۶,۸۷۵,۹۴۶
up ۱.۲۲%
up ۷.۸۶%
3890
۱۰
$۲۰.۸۳
۱,۰۷۴,۰۹۳ تومان
$۳۰۲,۸۰۶,۴۳۱
$۸,۲۵۶,۳۵۳,۱۸۸
up ۵.۳۲%
up ۳.۹۱%
5426
۱۱
$۰.۰۷۷۰۳۴
۳,۹۷۲ تومان
$۱۵۷,۲۳۷,۳۷۴
$۶,۹۵۳,۶۹۳,۱۷۶
down ۰.۰۵%
up ۲.۲۱%
1958
۱۲
$۹۰.۳۹
۴,۶۶۰,۶۰۷ تومان
$۳۹۷,۷۸۸,۵۱۱
$۶,۶۰۰,۶۱۵,۴۴۵
up ۲.۲۵%
down ۲.۰۴%
2
۱۳
$۵.۴۵
۲۸۰,۸۵۵ تومان
$۸۱,۲۸۳,۸۰۳
$۶,۴۷۴,۰۰۶,۹۴۸
up ۲.۲۹%
up ۲.۷۳%
6636
۱۴
$۱.۰۰
۵۱,۵۷۰ تومان
$۱,۶۰۶,۷۷۴,۰۶۵
$۵,۲۷۷,۱۲۵,۹۱۵
down ۰.۰۱%
up ۰.۰۱%
4687
۱۵
$۰.۰۰۰۰۰۹
۰.۴۶۴۰۴ تومان
$۱۰۲,۵۰۵,۲۰۰
$۵,۱۶۲,۹۱۵,۲۳۲
up ۲.۲۵%
up ۲.۲۰%
5994
۱۶
$۱۴.۷۰
۷۵۷,۷۴۸ تومان
$۱۳۹,۸۱۷,۰۶۷
$۴,۹۱۷,۶۲۷,۵۹۷
up ۱.۸۵%
up ۲.۲۷%
5805
۱۷
$۰.۹۹۹۹۰۸
۵۱,۵۵۵ تومان
$۸۶,۳۱۵,۴۵۷
$۴,۸۲۰,۱۹۳,۳۲۲
down ۰.۰۱%
down ۰.۰۱%
4943
۱۸
$۲۷,۵۶۱.۳۴
۱,۴۲۱,۰۶۲,۷۲۷ تومان
$۱۲۱,۷۹۵,۶۹۲
$۴,۳۱۱,۹۳۰,۵۱۰
up ۳.۰۰%
up ۲.۴۰%
3717
۱۹
$۶.۵۵
۳۳۷,۷۱۵ تومان
$۱۰۱,۸۶۰,۹۰۷
$۳,۳۸۶,۹۷۱,۹۴۸
up ۱.۹۵%
up ۱.۸۷%
1975
۲۰
$۳.۵۳
۱۸۲,۱۹۶ تومان
$۶۲۶,۴۲۸
$۳,۲۸۷,۲۴۴,۳۷۰
up ۱.۰۳%
down ۰.۴۳%
3957
۲۱
$۱۰.۷۶
۵۵۴,۶۰۹ تومان
$۶۲,۱۴۶,۵۱۱
$۳,۰۸۰,۳۶۱,۲۰۰
up ۲.۳۶%
up ۲.۶۰%
3794
۲۲
$۵.۰۷
۲۶۱,۴۳۳ تومان
$۳۰,۸۹۷,۸۳۱
$۲,۹۲۸,۱۹۷,۱۳۳
up ۱.۱۳%
down ۱.۶۷%
7083
۲۳
$۱۵۵.۹۵
۸,۰۴۰,۵۶۰ تومان
$۵۹,۴۰۳,۵۹۱
$۲,۸۵۱,۴۲۹,۱۱۴
up ۳.۳۱%
up ۳.۶۱%
328
۲۴
$۴۷.۳۶
۲,۴۴۱,۸۸۵ تومان
$۴,۲۷۶,۲۰۶
$۲,۸۴۱,۶۰۳,۷۴۲
up ۱.۹۵%
up ۳.۳۳%
3897
۲۵
$۱۸.۳۵
۹۴۶,۳۱۶ تومان
$۵۸,۹۴۴,۶۲۹
$۲,۵۹۱,۰۷۶,۶۰۳
up ۱.۲۷%
up ۱.۷۷%
1321
۲۶
$۰.۰۸۸۲۶۱
۴,۵۵۱ تومان
$۲۷,۴۵۴,۷۸۴
$۲,۳۶۵,۷۲۱,۸۱۷
up ۰.۵۲%
down ۰.۳۰%
512
۲۷
$۱.۹۲
۹۹,۱۹۰ تومان
$۸,۵۶۲,۲۳۶
$۲,۳۴۹,۶۹۵,۸۷۰
up ۰.۳۸%
up ۴.۴۳%
11419
۲۸
$۱۱۴.۷۱
۵,۹۱۴,۳۵۳ تومان
$۶۷,۸۵۵,۶۳۹
$۲,۲۲۵,۸۲۸,۲۳۱
up ۱.۰۲%
down ۰.۲۴%
1831
۲۹
$۴.۹۳
۲۵۴,۳۴۵ تومان
$۱۶,۰۶۳,۲۲۸
$۲,۱۵۲,۵۹۶,۳۳۸
up ۱.۵۲%
down ۲.۴۱%
8916
۳۰
$۱.۰۰
۵۱,۵۶۳ تومان
$۱,۵۴۷,۶۸۳,۸۷۲
$۲,۰۵۴,۵۵۴,۵۲۲
up ۰.۰۱%
up ۰.۰۱%
2563
۳۱
$۴.۶۰
۲۳۷,۳۶۸ تومان
$۸۷,۷۹۱,۶۹۱
$۱,۹۶۵,۴۰۸,۶۹۰
up ۲.۵۰%
up ۴.۲۵%
2280
۳۲
$۲.۰۳
۱۰۴,۶۴۷ تومان
$۳۵,۱۶۳,۸۷۷
$۱,۷۸۴,۶۸۵,۰۰۶
up ۳.۳۵%
down ۳.۱۹%
8000
۳۳
$۸.۴۷
۴۳۶,۵۰۴ تومان
$۱۰۰,۵۶۴,۱۰۰
$۱,۶۸۰,۸۵۷,۶۲۶
up ۳.۱۹%
up ۳.۱۸%
21794
۳۴
$۰.۰۵۳۲۷۳
۲,۷۴۷ تومان
$۱۴,۷۷۷,۹۳۶
$۱,۶۷۵,۹۴۳,۹۱۴
up ۳.۰۲%
up ۱.۹۴%
4642
۳۵
$۱.۲۱
۶۲,۵۶۹ تومان
$۲۳۴,۸۷۷,۴۰۱
$۱,۵۴۷,۲۳۱,۱۹۸
up ۴.۴۳%
up ۷.۳۰%
11841
۳۶
$۰.۰۶۰۷۹۱
۳,۱۳۴ تومان
$۵,۰۶۲,۵۰۲
$۱,۵۳۵,۷۵۸,۹۶۳
up ۱.۳۳%
down ۲.۰۵%
3635
۳۷
$۱.۶۴
۸۴,۷۹۹ تومان
$۴۳,۲۶۶,۸۶۲
$۱,۴۹۶,۵۳۴,۵۹۴
up ۲.۷۴%
up ۱.۲۶%
6535
۳۸
$۰.۰۲۰۲۰۴
۱,۰۴۲ تومان
$۴۰,۷۶۱,۷۶۱
$۱,۴۶۹,۱۴۰,۱۱۸
up ۲.۵۸%
up ۶.۱۹%
3077
۳۹
$۱۰۴.۴۷
۵,۳۸۶,۶۸۷ تومان
$۱۱,۰۸۵,۹۲۷
$۱,۲۶۱,۲۸۸,۹۳۳
up ۳.۵۵%
up ۱.۳۸%
3155
۴۰
$۳.۲۶
۱۶۷,۹۷۳ تومان
$۳۳,۵۰۳,۷۷۳
$۱,۲۰۰,۸۱۰,۰۳۹
up ۱.۱۳%
down ۶.۷۳%
18876
۴۱
$۰.۱۵۱۵۲۰
۷,۸۱۲ تومان
$۳۲,۲۰۲,۰۷۸
$۱,۰۹۷,۲۹۵,۱۵۳
up ۰.۵۵%
down ۶.۴۰%
4030
۴۲
$۰.۱۲۱۷۴۷
۶,۲۷۷ تومان
$۲۳,۴۹۰,۸۱۳
$۱,۰۹۴,۸۰۵,۸۶۱
up ۲.۹۸%
up ۳.۰۰%
6719
۴۳
$۰.۵۵۴۸۸۳
۲۸,۶۱۰ تومان
$۱۷۲,۵۳۱,۶۸۱
$۱,۰۲۸,۵۲۱,۱۲۶
up ۶.۱۸%
up ۷.۲۴%
6210
۴۴
$۰.۹۹۵۶۲۱
۵۱,۳۳۴ تومان
$۳۲,۲۸۳,۰۴۶
$۱,۰۱۴,۵۹۰,۲۰۲
down ۰.۰۲%
up ۰.۳۵%
3330
۴۵
$۲.۷۰
۱۳۹,۳۴۰ تومان
$۱۲۰,۰۷۸,۰۹۶
$۹۹۰,۱۵۲,۲۳۹
up ۲.۱۵%
up ۶.۶۲%
5690
۴۶
$۰.۹۰۲۵۲۲
۴۶,۵۳۴ تومان
$۱۱۰,۵۵۱,۹۹۱
$۹۸۵,۸۷۳,۰۰۳
up ۲.۴۶%
up ۵.۶۸%
1765
۴۷
$۶۷.۳۵
۳,۴۷۲,۵۳۸ تومان
$۳۵,۶۰۲,۴۲۰
$۹۶۹,۷۶۹,۲۲۴
up ۳.۲۵%
up ۵.۲۳%
7278
۴۸
$۰.۳۴۱۳۵۴
۱۷,۶۰۰ تومان
$۷۶,۶۲۸,۸۵۸
$۹۵۲,۰۷۹,۵۸۵
up ۳.۶۴%
down ۶.۵۶%
3513
۴۹
$۰.۵۱۲۲۲۱
۲۶,۴۱۰ تومان
$۳,۰۵۱,۷۰۲
$۹۴۴,۳۶۵,۸۵۳
down ۰.۶۶%
up ۰.۰۰%
11221
۵۰
$۴۸.۳۱
۲,۴۹۰,۶۸۵ تومان
$۵,۶۷۶,۵۴۸
$۹۳۷,۲۲۹,۸۱۳
up ۲.۹۲%
down ۲.۷۲%
2943

لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به تومان | قیمت ارزهای دیجیتال

در این صفحه می‌توانید قیمت ارزهای دیجیتال را طبق آخرین تغییرات مشاهده کنید. لیست قیمت ارزهای دیجیتال به‌صورت لحظه‌ای در این صفحه قابل‌مشاهده است.

ارزهای دیجیتال با ماهیت غیرمتمرکز و استفاده از تکنولوژی‌های نوآورانه در حال ایجاد تحول در بخش‌های مختلف زندگی روزمره مردم هستند. در زمان نگارش این مطلب ارزش بازار کل ارز دیجیتال بیش از 1 تریلیون دلار است و شاید همین موضوع برای جلب نظر سرمایه‌گذاران کافی باشد. شاید برای شما هم سؤال شده باشد که در یک سیستم غیرمتمرکز، قیمت ارزهای دیجیتال چگونه تعیین می‌شود.

البته که درک نحوه قیمت‌گذاری رمزارزها برای هر شخصی که قصد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال دارد، یک امر ضروری است. در این راهنمای جامع به بررسی قیمت ارزهای دیجیتال، لیست همه ارزهای دیجیتال و نمودار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم. همچنین لیست قیمت ارزهای دیجیتال در ادامه این مطلب قابل‌مشاهده است.

لیست تمام ارزهای دیجیتال

صنعت ارز دیجیتال به‌طور دائم در حال تحول و توسعه است، به همین ترتیب با گذر زمان شاهد اضافه شدن ارزهای دیجیتال جدید به لیست تمام ارزهای دیجیتال هستیم. برای درک رشد تعداد رمزارزها کافی است بدانید در سال 2021، بیش از 8 هزار ارز دیجیتال وجود داشت درحالی‌که در زمان نگارش این مقاله یعنی فوریه 2023 حدود 22.490 ارز دیجیتال در کوین مارکت کپ لیست شده‌اند.

لیست قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظه ای | قیمت تمام ارزهای دیجیتال

شاید تعداد زیادی از این پروژه‌ها، کلاهبرداری یا کم اعتبار باشند اما مابقی ارزهای دیجیتال هرکدام ویژگی‌ها و عملکرد منحصربه‌فردی دارند. در قسمت بالا لیست ارزهای دیجیتال را به ترتیب بیشترین ارزش بازار را مشاهده می‌کنید.

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت رمزارزها با استفاده از عوامل مختلفی مشخص می‌شود. همان‌طور که گفته شد ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز اداره می‌شوند و به همین دلیل عرضه و تقاضای واقعی یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال است. همچنین احساسات قالب بر بازار و رویدادهای خبری ازجمله عوامل تعیین‌کننده قیمت رمزارزها هستند.

به‌طور مثال یک رویداد یا خبر مثبت برای یک ارز دیجیتال یا ایجاد تغییر مثبت در عملکردهای یک رمزارز می‌تواند باعث افزایش تقاضا شده و بر قیمت رمزارز تأثیر مثبت بگذارد. به همین ترتیب اخبار منفی مانند هک یا نقص‌های امنیتی ممکن است منجر به کاهش تقاضا و درنهایت کاهش قیمت رمزارزها شود.

نمودار ارزهای دیجیتال

می‌توان نمودارهای ارزدیجیتال را یکی از ابزارهای کاربردی برای ردیابی قیمت رمزارزها دانست که به‌صورت تصویری و قابل‌درک، حرکت قیمت همه ارزهای دیجیتال را در طول زمان ارائه می‌کند. برای مشاهده نمودارهای ارزهای دیجیتال به‌راحتی می‌توانید آن‌ها را از لیست ارزهای دیجیتال موجود انتخاب کنید و نمودار قیمت ارزهای دیجیتال و تمام اطلاعات مفیدی که نیاز دارید، را مشاهده کنید.

شما می‌توانید با استفاده از اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال و کمک گرفتن از ابزارهای مختلف شامل میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت و دیگر شاخص‌های تکنیکال برای تصمیم‌گیری آگاهانه جهت سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال استفاده کنید.

عوامل مؤثر بر قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت رمزارزها از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد که در ادامه به بررسی برخی از این موارد می‌پردازیم:

اثر احساسات بازار بر قیمت ارزهای دیجیتال

یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر روند قیمتی ارزهای دیجیتال، احساسات بازار است. احساسات ممکن است متأثر از خبرهای مرتبط با رمزارزها، اعمال نظارت بر این صنعت و همین‌طور عوامل دیگر باشد. ابزارهای مختلفی مانند شاخص ترس و طمع نشان‌دهنده احساسات قالب بر بازار ارز دیجیتال هستند.

اثر عرضه و تقاضا بر قیمت ارزهای دیجیتال

همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد، عامل تعیین‌کننده قیمت ارزهای دیجیتال عرضه و تقاضا است. واضح است که با افزایش تقاضا یا کاهش عرضه، قیمت یک ارز دیجیتال افزایش پیدا می‌کند.

لیست قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظه ای | قیمت تمام ارزهای دیجیتال

تاثیر رویدادهای خبری بر قیمت ارزهای دیجیتال

اخبار مثبت یا منفی مرتبط با اقتصاد جهانی، اخبار مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال یا رویدادهای خبری مربوط به یک ارز دیجیتال خاص، همگی ممکن است بر قیمت یک ارز دیجیتال تأثیر مثبت یا منفی بگذارد. به‌عنوان‌مثال اخبار هک و نقض امنیت ممکن است باعث ریزش کلی قیمت در بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال شود.

از صفحه اخبار ارز دیجیتال می‌توانید آخرین اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی را پیگیری کنید.

تاثیر تغییرات قوانین دولت ها بر قیمت ارزهای دیجیتال

تغییر سیاست دولت‌های مختلف در رابطه با ارزهای دیجیتال می‌تواند تأثیر مثبت یا منفی در قیمت ارز دیجیتال داشته باشد. به‌طور مثال قانونی شدن مبادله رمزارزها احتمالاً باعث افزایش تقاضا و درنهایت افزایش قیمت می‌شود.

تاثیر همبستگی با بازار های جهانی :

بیش از نیمی از حجم بازار (Total Market Cap) ارزهای دیجیتال را چندین ارز برتر که شامل بیتکوین، اتریوم و تتر هستند تشکیل می‌دهد. باتوجه به اینکه این ارزها به طور تاریخی همبستگی بالایی با بازارهای جهانی دارند، نواسانات شدید این بازارها همواره می‌توانند تاثیراتی روی قیمت ارزهای دیجیتال مختلف داشته باشد.

به طور مثال می‌توان به ریزش بازارهای جهانی در پاندمی کووید (کرونا) اشاره کرد.

قیمت ارزهای دیجیتال

در تصویر بالا مقایسه‌ای بین روند قیمتی شاخص VT که تمامی سهام موجود در دنیا را دنبال می‌کند و Total که روند نواسانات حجم کل بازار ارزهای دیجیتال را نمایش می‌دهد در تایم فریم هفتگی انجام شده. همان طور که مشاهده می‌شود همبستگی بسیار بلایی بین این دو شاخص وجود دارد.

سؤالات متداول

 • قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال چقدر است؟

  قیمت هر ارز دیجیتال در هرلحظه تغییر می‌کند. برای مشاهده قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال در صرافی‌هایی مانند نوبیتکس، کوکوین، بینگ ایکس، اکسیر، والکس یا سایر صرافی‌ها به صفحه هر ارز دیجیتال در این قسمت مراجعه کنید.

 • چه عواملی بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد؟

  قیمت رمزارزها ممکن است از عواملی مانند میزان عرضه و تقاضا، احساسات بازار، اخبار مرتبط با بازار ارز دیجیتال و تغییرات قوانین دولت ها تأثیر بپذیرد.

 • آیا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال امن است؟

  خرید رمزارز و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ریسک‌های زیادی را متوجه دارایی شما می‌کند. این بازار نوسان‌های شدیدی دارد و هنوز یک بازار نوپا محسوب می‌شود. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بیتکوین یا سایر ارزهای دیجیتال دارید، پیشنهاد می‌کنم به‌اندازه کافی تحقیق انجام دهید. همچنین کیف پول‌های مناسب و مقاوم در برابر هک و کلاهبرداری برای سرمایه‌گذاری در فضای رمزارز انتخاب کنید.

 • آیا می‌توان با ریال ارزهای دیجیتال خرید؟

  شما به‌راحتی می‌توانید ریال خود را به صرافی‌های ایرانی مانند نوبیتکس، والکس یا موارد دیگر منتقل کنید و سپس به‌راحتی ارز دیجیتال خریداری کنید.

 • چگونه می‌توانم قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را ببینم؟

  شما به‌راحتی می‌توانید در همین صفحه از ایران بروکر نیز می‌توانید قیمت روز ارزهای دیجیتال، قیمت ارز دیجیتال به ریال به‌صورت لحظه‌ای، حجم بازار هرکدام از رمزارزها و نمودار هر ارزدیجیتال را مشاهده کنید.

 • ارزش بازار ارزهای دیجیتال چقدر است؟

  مارکت کپ کل بازار ارزهای دیجیتال در زمان نگارش این مطلب بیش از 1 تریلیون دلار است. این عدد به مجموع حاصل‌ضرب تعداد هر ارز دیجیتال در گردش در قیمت هرکدام اشاره دارد.

 • صرافی ارز دیجیتال چیست؟

  صرافی رمزارز بستری برای مبادلات آسان ارزهای دیجیتال است. شما به‌راحتی می‌توانید با استفاده از صرافی‌های ارزدیجیتال موجودی ریال یا تومان خود را به ارز دیجیتال تبدیل کنید. هرکدام از صرافی‌ها ممکن است امکانات، هزینه انجام تراکنش و امنیت متفاوتی داشته باشند. برای بررسی صرافی ها مختلف ایرانی ارز دیجیتال می‌توانید از راهنمای ایران بروکر کمک بگیرید.

 • حجم بازار چیست ؟

  حجم بازار ارز های دیجیتال در حقیقت از حاصل ضرب کل کوین‌های در گردش رمزارز موردنظر (Circulating Supply) و قیمت لحظه‌ای محاسبه می‌شود. به طور کلی هرچه حجم بازار یک رمزارز بیشتر باشد، دارای نقدینگی بیشتری است. البته باید به این نکته توجه نمود که برخی از پروژه‌های رمزارز با ایجاد عرضه زیاد و بعضا نامحدود سعی در دستکاری حجم بازار خود دارند و باید در کنار بررسی حجم بازار به معیارهایی نظیر حداکثر عرضه (Max Supply) و سهم رمزارز از حجم کل بازار نیز توجه کرد.

 • بهترین روش نگهداری ارزهای دیجیتال چیست ؟

  روش‌های متفاوتی برای نگهداری رمزارزها وجود دارد ولی باید به این نکته توجه کرد که روش نگهداری ارز دیجیتال شما تعیین می‌کند دارایی‌های شما چقدر ایمن هستند. در بین گزینه‌های مختلف، حساب‌های صرافی‌ها کمترین امنیت و کیف پول‌های آفلاین بیشترین امنیت را دارند. همچنین اگر امکان استفاده از کیف پول‌های افلاین مسیر نبود ایمن‌ترین گزینه کیف پول‌های انلاین معرفی شده توسط تیم توسعه دهنده رمزارز است.

دنبال‌کردن
اطلاع از
guest

0 دیدگاه
بازخوردهای درون متنی
دیدن همه نظرات

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و هیچ پیشنهاد مالی در خصوص معامله ارائه نمی‌دهد. بازارهای مالی به دلیل ریسک بسیار بالایی که دارند برای همه‌ی افراد مناسب نیستند.